การรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

O1 : โครงสร้าง    <<คลิก

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร    <<คลิก

O3 : อำนาจหน้าที่    <<คลิก

O4 : ข้อมูลการติดต่อ    <<คลิก

O5 : ข่าวประชาสัมพันธ์    <<คลิก

O6 : Q&A    <<คลิก

O7 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    <<คลิก

O8 : แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี    <<คลิก

O9 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    <<คลิก

O10 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    <<คลิก

O11 : คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ    <<คลิก

O12 : ข้อมูลสถิติการให้บริการ    <<คลิก

O13 : E-Service
   <<ลิงค์ 1 (ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์)
   <<ลิงค์ 2 (ระบบสลิปเงินบำนาญออนไลน์)
   <<ลิงค์ 3 (ระบบรายงานเงินคงเหลือ)
   <<ลิงค์ 4 (ระบบ Smart Office)

O14 : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    <<คลิก

O15 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    <<คลิก

O16 : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    <<คลิก

O17 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    <<คลิก

O18 : แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    <<คลิก

O19 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    <<คลิก

O20 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    <<คลิก

O21 : การขับเคลื่อนจริยธรรม    <<คลิก

O22 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    <<คลิก

O23 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    <<คลิก

O24 : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    <<คลิก

O25 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    <<คลิก

O26 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่    <<คลิก

O27 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy    <<คลิก

O28 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy    <<คลิก

O29 : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา    <<คลิก

O30 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน    <<คลิก

O31 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    <<คลิก

O32 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    <<คลิก

O33 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    <<คลิก

O34 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    <<คลิก

O35 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    <<คลิก