กลุ่มนโยบายและแผน

 

นางกัญจนพร ป้องพรมมา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางสาวจีรนันท์ บุตรคำโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววันทะนี ตะแสนลี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณิชชากร โพธิ์วงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายธนเสฏฐ์ ธิติธนันต์ชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายปัญญา แก้วเกิด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน