กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางเกษร ชินวัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพิสมัย ศรีพรรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศิริมลรดา เตือนสกุลพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นายไชยัณต์ โพลังกา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจิรนุช เสมาเพชร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายยันยง ติดสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายประดิษฐ์ ศาลาศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ