กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางกาญจนา พวงพันธ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายวรวงษ์ สระคูพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน


นางสาววัลยา จิตรา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาววิภาวดี รัตนพลแสน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายชัพวิชญ์ อุทัยดา

นักจิตวิทยา


นางสาวอัจฉรา คำแสนดี

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ


นางสาวอัชฌาวดี ป้องพรมมา

ลูกจ้างชั่วคราว