กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

นางสาวปิยะพร ประภูชะกา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นายศิริบูรณ์ สิงห์สวัสดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ