การรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
O1 : โครงสร้าง    <<คลิก

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร    <<คลิก

O3 : อำนาจหน้าที่    <<คลิก

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    <<คลิก

O5 : ข้อมูลการติดต่อ    <<คลิก

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    <<คลิก
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์    <<คลิก
O8 : Q&A    <<คลิก

O9 : Social Network    <<คลิก

O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    <<คลิก
O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี    <<คลิก

O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน    <<คลิก

O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    <<คลิก
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    <<คลิก
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    <<คลิก

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    <<คลิก

O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    <<คลิก

O18 : E–Service    <<คลิก
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    <<คลิก

O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    <<คลิก

O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    <<คลิก

O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    <<คลิก
O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    <<คลิก

O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    <<คลิก

O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    <<คลิก

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    <<คลิก
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    <<คลิก

O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    <<คลิก

O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    <<คลิก
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   <<คลิก
O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่    <<คลิก

O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy    <<คลิก

O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy    <<คลิก
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    <<คลิก

O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ    <<คลิก
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    <<คลิก

O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    <<คลิก

O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    <<คลิก
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    <<คลิก

O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม    <<คลิก

O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ    <<คลิก
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    <<คลิก

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    <<คลิก