เบอร์โทร. ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

กลุ่มต่างๆ

หมายเลขโทรศัพท์

นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 095-6725737
หน้าห้องผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 042-311660 / FAX 042-311660
กลุ่มอำนวยการ

042-312659 / FAX ได้เฉพาะรหัส 042 เท่านั้น หากประสงค์จะ FAX นอกพื้นที่รหัส 042

ให้ใช้เบอร์ 042-311660 (หน้าห้อง ผอ.สพป.นภ.เขต 1)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 089-8400931 / 042-311387
กลุ่มนโยบายและแผน 042-312868
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 042-312867
กลุ่มบริหารงานบุคคล 042-313022
กลุ่มนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา 042-378296
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 042-312659
หน่วยตรวจสอบภายใน 042-378296
คุรุสภา(ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู) 042-315412 / FAX 042-315412
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู(ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู) 042-315615 / FAX 042-315616