ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศข่าว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ 2560

โครงการที่ 1

ไฟล์ 1 ประกาศสอบราคาชื้อเครื่องปรับอากาศและรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

ไฟล์ 2 ตารางแสดงราคากลาง

ไฟล์ 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ

ไฟล์ 4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

 

โครงการที่ 2

ไฟล์ 1 ประกาศประกวดราคาชื้อระบบคอมพิวเตอร์

ไฟล์ 2 ตารางแสดงราคากลาง

ไฟล์ 3 บันทึกราคาของผู้เสนอราคา

ไฟล์ 4 ประกาศราลชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

 

โครงการที่ 3

ไฟล์ 1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติมสำนักงานฯ

ไฟล์ 2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ไฟล์ 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอผู้ไม่มีผประโยชน์ร่วม

ไฟล์ 4 ประกาศราลชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

โครงการที 4

ไฟล์ 1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ไฟล์ 2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม

 

โครงการที 5

ไฟล์ 1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ไฟล์ 2 บันทึกผู้ชนะการเสนอราคา

ไฟล์ 3 ข้อมูลสาระสำคัญในการเสนอราคา

 

ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ไฟล์ 1 สอบราคาครุภัณฑ์

ไฟล์ 2 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา

ไฟล์ 3 สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 แบะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

ไฟล์ 4 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ ภายในบริเวณนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1(วิธีตกลงราคา)

ไฟล์ 5 จัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงาน

 

ปีงบประมาณ 2561

ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1)

 

1. ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

 

 

2. ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

 

 

3. รายงานทดลองจากระบบ GFMIS เผยแพร่สู่สาธารณะ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประจำเดือน สิงหาคม 2561