กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นายไชยัณต์ โพลังกา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา