ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู กรณีปกติ ประจําปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 1 ครั้งที่ 1/2566


- ยกเลิกประกาศ ผลการพิจารณาย้าย
 
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาย้าย
- แนบท้ายประกาศ บัญชีรายละเอียด ผลการพิจารณาย้าย