SMSS  ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
 
 
อำเภอเมือง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง
39010011-โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 39010104-โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 39010145-โรงเรียนบ้านทรายมูล
39010020-โรงเรียนบ้านนาเลิง 39010116-โรงเรียนบ้านค้อ 39010170-โรงเรียนโนนคูณวิทยา
39010022-โรงเรียนร่มเกล้า   39010206-โรงเรียหนองแกสระแก้ววิทยา
39010072-โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์   39010210-โรงเรียนดอนปอวิทยา
     

 

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา :: Smart School

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทร.042-360659 แฟกซ์ 042-360660 มือถือ 0949256639