กิจกรรมสุขภาพครูอนามัยโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดกิจกรรมสุขภาพครูอนามัยโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายแห่งการเรียนชุมชนฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีข้าราชการครูตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 34 คน เพื่อให้ครูอนามัยในโรงเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ/กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น ดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนใกล้เคียงได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 ท่าน ในการนี้ ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มอบหมายให้ นายละมูล เจนวรกุล รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมบรรยายพิเศษ