Thai school lunch

        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามโครงการจัดเมนูอาหารกลางวันสำหรับโรงแรียนแบบอัตโนมัติ ตามโปรแกรม Thai school lunch เพื่อบริหารจัดการตามโปรแกรม Thai school lunch ให้เกิดประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในการอบรมครั้งนี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู