อบรมการใช้โปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit Enterprise

        สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit Enterprise ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โดยภาคเรียนที่ ต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มกราคม 2556 และภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเริ่มกรอกข้อมูลได้ในระหว่างเดือนเมษายน 2556 ซึ่งอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Esouth2 ชั้น 3 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 14-15 และ 17 มกราคม 2556