การจัดทำข้อมุลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
รายการ Link ของระบบ/ชื่อระบบ หมายเหตุ
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 เปิดระบบประจำปีการศึกษา 2561 (15 พ.ค. 61)
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2560 คลิกดูปฏิทิน 2560
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559
DMC แก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน/เลขประจำตัวนักเรียน อ่านรายละเอียดแล้วส่งข้อมูลไปตามรายละเอียดที่ปรากฎ
DMC โหลดโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่าน Smar Card Reader ต้องโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประชาชน
DMC คลิปการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC  
EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561
B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2561
e-Mes ระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ.  
  ระบบรายงานการรับนักเรียน ระบบรายงานการรับนักเรียน
e-MES ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. เฉพาะภาคอีสาน
SchoolMIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่่ยวข้องมาจาก DMC
SchoolMIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน  
CCT ระบบคัดกรองยากจนนักเรียน (คลิกดูปฏิทิน 2560) ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องมาจาก DMC
SET โปรแกรมSET - ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม นักเรียนพิการเรียนรวม
กรอกข้อมูล internet การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) กรอกให้เสร็จภายใน 15 มีนาคม 2561
กลุ่มสารสนเทศ สพฐ. กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง  
สพป.นภ. เขต 1 กลับหน้าหนัก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  
ไฟล์ประกอบ 2560 ไฟล์ประกอบการประชุม 29 พค 2560  
training OBEC ลงทะเบียนอบรม เริ่ม 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
training OBEC คู่มือลงทะเบีย  
training OBEC ลิงค์แนะนำโครงการ