การจัดทำข้อมุลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
รายการ Link ของระบบ/ชื่อระบบ หมายเหตุ
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2560 คลิกดูปฏิทิน 2560
DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559
DMC แก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน/เลขประจำตัวนักเรียน อ่านรายละเอียดส่งข้อมูลไปตามรายละเอียดที่ปรากฎ
กลุ่มสารสนเทศ สพฐ. กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.  
EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
M-OBEC ข้อมูลคุรุภัณฑ์ อยู่ภายในระบบ EMIS
B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
SchoolMIS โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่่ยวข้องมาจาก DMC
SchoolMIS เว็บผลการเรียน  
CCT ระบบคัดกรองยากจนนักเรียน (คลิกดูปฏิทิน 2560) ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องมาจาก DMC
SET โปรแกรมSET - ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม นักเรียนพิการเรียนรวม
สพป.นภ. เขต 1 กลับหน้าหนัก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1