สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

Nongbualamphu Primary Educational Service Area Office 1

ที่ตั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 113/4 หมู่ที่ 2 ถนนอุดร - เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง และ อำเภอโนนสัง มีสถานศึกษาในสังกัด 201 แห่ง


img
img

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ  ติดอำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก  ติดอำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้  ติดอำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก  ติดอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย


จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 มีสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้ มีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 201 โรง แยกเป็นโรงเรียน 198 โรง / 3 สาขา มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 25,174 คน มีห้องเรียนจำนวน 1,799 ห้องเรียน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 151 โรง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 50 โรง มีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ศูนย์เครือข่าย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,472 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1 - 4 ดังนี้ ตารางที่ 1 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 10 กรกฎาคม 2563)

img

จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2563


img

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ศูนย์ฯ


img img