กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางสาวนัทธมน แก้วงาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางเกษร ชินวัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพิสมัย ศรีพรรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวภิชญาดา ประภาธีรวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศิริมลรดา เตือนสกุลพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล


นายไชยัณต์ โพลังกา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวจิรนุช เสมาเพชร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอนุสรา จิตไธสง

เจ้าหน้าที่กลุ่ม