กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

นางสาวปิยะพร ประภูชะกา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นายณรงค์กร ศรีโจมรัก

เจ้าหน้าที่กลุ่ม