กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

นางศศิธิดา เวชกูล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทร : 089-7120702

 

นางสาวชุติมา เบญจวงศ์ลิขิต

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โทร : 094-9609232


นางสาวเบญญาภา อระบุตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร : 088-2858660


นางอุบล ฉิมลี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร : 089-5699141


นางสาวชัญญรัชต์ หัสดีสุรยุทธ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โทร : 086-7695887


นางเตือนใจ ชิณโคตร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทร : 091-0563227


นางสาวชมชนก ชัยปัญหา

นักวิชาการพัสดุ

โทร : 083-0633324


นางเบญจวรรณ ฮองอุ้น

พนักงานธุรการ

โทร : 087-9451715


นางสาวจิราภรณ์ สวัสดี

เจ้าหน้าที่กลุ่ม

โทร : 095-1698517


นางสาวดวงแข ศรีพรรณ

เจ้าหน้าที่กลุ่ม

โทร : 086-3054535