กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางกาญจนา พวงพันธ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายวรวงษ์ สระคูพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน


นายชัพวิชญ์ อุทัยดา

นักจิตวิทยา


นางสาวอัจฉรา คำแสนดี

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ


นางสาวดารณี นุชิต

เจ้าหน้าที่กลุ่ม


นายภูมินทร์ อนุอัน

เจ้าหน้าที่กลุ่ม