รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
วันที่ 30 มกราคม 2559 (อัพเดท 31 มกราคม 2559, เวลา 15.36 น.)
ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ที่
ชื่อ/หน่วยงาน/ร้านค้า
จำนวนเงิน
1
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.นภ.1 10,000
2
นายจำนงค์ ป้องพรมมา 5,000
3
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ 5,000
4

คุณเชาว์ อุดมพานิช เจ้าของโรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท,
โรงแรมเคพีและร้านอาหารสวนทิพย์

10,000
5
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 1 5,000
6
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 2 5,000
7
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 3 5,000
8
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 4 5,000
9
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 5 5,000
10 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯเมือง 5 ประกอบด้วย รร.บ้านข่าดอนเข็ม,รร.บ้านดอนหัน,
รร.บ้านดินทรายอ่อน,รร.บ้านโนนม่วงรร.บ้านโนนสวรรค์หนองแก,
รร.หนองแสงนาล้อม, รร.หัวนาศึกษาวิทย์
4,000
11
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 6 5,000
12
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 7 5,000
13
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 8 5,000
14
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 9 5,000
15
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 10 5,000
16
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู 5,000
17
โรงเรียนจริยานุสรณ์ 2,000
18
โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2,000
19 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 2,000
20
โรงเรียนอนุบาลสุดา 2,000
21
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 2,000
22
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 2,000
23
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 1 5,000
24
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 2 7,000
25
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 3 5,000
26
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 4 5,000
27
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 5 5,000
28
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 6 5,000
29
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 7 5,000
30
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 8 5,000
31
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โนนสัง 1 5,000
32
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โนนสัง 2 5,000
33 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โนนสัง 3 5,000
34
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โนนสัง 4 5,000
35
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โนนสัง 5 5,000
36
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โนนสัง 6 5,000
37
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โนนสัง 7 5,000
38
นายไพรจิตร จันทเมธี กพท. สพป.นภ. 2 2,000
39
หจก. ไอเดีย คัฟเวอร์ แบ็ก 2,000
40 นายสุพจน์ กุหลาบมอญ ผอ.รร.หนองบัววิทยายน 5,000
41 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.รร.บ้านนามะเฟือง 3,000
42
นายวิชิต สมณนิติกร ผอ.รร.บ้านโคกม่วย 1,000
43
คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสุงใหม่วังทอง 3,500
44
นายถวิล ผาอำนาจ ผอ.รร.บ้านพร้าว 3,500
45 นายสนธิ วิริยะกุล ผอ.รร.บ้านตำแย 2,000
46 นางกนกนิภา พลท้าว ผอ.รร.บ้านนาวังเวิน 500
47 นางสาววาสนา แสงมุกดา ผอ.รร.บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 500
48 นางสาวพิกุลทอง พรหมธี ผอ.รร.บ้านห้วยลึก 500
49 นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ ผอ.รร.บ้านนาเลิง 3,000
50 นายอดุลย์ แสงมุกดา ผอ.รร.หนองหว้าวิทยาสรรค์ 2,000
51 นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู ผอ.รร.หัวนาศึกษาวิทย์ 3,000
52 นางบุญตา งามวัฒนากุล ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 81 2,000
53 ร้านจารุณีดอกไม้สด 2,000
54 นายมณเฑียร บรรลังสี ผอ.รร.บ้านดอนยานาง 2,000
55 นายอนุพนธ์ โสมมีชัย ผอ.รร.ร่มเกล้า 3,000
56 ว่าที่ พ.ต.ปิยพงษ์ บัวสาย ผอ.รร.อนุบาลหนองบัวลำภู 5,000
57 นายนิคม โพธิบาย ผอ.รร.โนนอุดม 2,000
58 นายทิวัตถ์ ศรีดำรงค์ ผอ.รร.ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 3,000
59 นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ ผอ.รร.บ้านโคกกุง 2,000
60 นายโพธิวุฒิ ศรีวรรณวัฒนา ผอ.รร.โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 3,000
61 นายไกรรัตน์ บุญทองแพง ผอ.รร.บ้านโคกน้ำเกี้ยง 3,000
62 นายพุทธา กลางหล้า ผอ.รร.บ้านโนนสว่าง 3,000
63 นายทิวากร ศรีชาติ ผอ.รร.บ้านสร้างเสี่ยน 2,000
64 นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว ผอ.รร.โนนคูณวิทยา 2,000
65 นายอดุลย์ศักดิ์ ติวทอง ผอ.รร.หนองแกสระแก้ววิทยา 3,000
66 นายสุทธี อ้วนสาเล ผอ.รร.นิคมสงเคราะห์ 4 1,000
67 นายพิทยา อาศัยรัตน์ ผอ.รร.โนนสังวิทยาสรรค์ 2,000
68 นายพิทยา ชาญประเสริฐ ผอ.รร.บ้านโคกกลาง 1,000
69 นายไสว ทวิลา ผอ.รร.บ้านโนนสงเปลือย 2,000
70 นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ ผอ.รร.บ้านฝายหิน 1,000
71 นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา ผอ.รร.บ้านโสกจาน 2,000
72 นายภูเขียว บรรหาร ผอ.รร.บ้านโสกแดง 1,000
73 นายลำพูน โสโท ผอ.รร.บ้านหนองแวงงิ้วตาก 2,000
74 นายประมวล พินิจมนตรี ผอ.รร.โคกม่วงประชาสรรค์ 3,000
75 นายจรุง นวลละออ ผอ.รร.บ้านข่าน้อย 2,000
76 นายทวี คำแพงศรี ผอ.รร.บ้านโนนสว่าง 2,000
77 นายธนพล พรมหาชัย ผอ.รร.หนองปิงบุ่งบกวิทยา 3,000
78 นายฉลาด นามเคน ผอ.รร.บ้านดงบาก 3,000
79 นายประมวล อุ่นเรือน ผอ.รร.ปรางค์กู่ 3,000
80 นายชัยยงค์ ผาจวง สพป.นภ.2 500
81 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 2,000
82 นายวินิตย์ ผลดี ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู 3,000
83 นายปรีชา หีบแก้ว ผอ.รร.บ้านโคกป่ากุง 3,000
84 นายประภาส ลิโป้ ผอ.รร.บ้านโคกใหญ่ 2,000
85 นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.รร.บ้านท่าลาด 2,000
86 นายสมคริต เตชะ ผอ.รร.บ้านโนนปอแดง 2,000
87 นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง ผอ.รร.บ้านหนองกุงคำไฮ 2,000
88 นายสุริยา นาใจรีบ ผอ.รร.บ้านหนองตานา 2,000
89 นายกานต์ โง่นทอง ผอ.รร.หนองลุมพุก 2,000
90 ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ อุภัยพรม ผอ.รร.บ้านหนองสะแบง 2,000
91 นายวิชัย หงษ์ชุมแพ ผอ.รร.บ้านหนองเหมือดแอ่ 2,000
92 นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร ผอ.รร.หนองกุงจารย์ผางวิทยา 2,000
93 นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต ผอ.รร.บ้านกุดจิก 2,000
94 นายทองอาน บุญพรม ผอ.รร.บ้านภูพานทอง 3,000
95 นายฐานันดร แพงคำแหง ผอ.รร.บ้านมอเหนือ 3,000
96 นายสราวุฒิ บัวคำ ผอ.รร.ชุมชนบ้านกุดดู่ 2,000
97 นายคำพุ สักขวา ผอ.รร.บ้านโคกสะอาด 2,000
98 โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ 6,000
99 นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ ผอ.รร.บ้านบกโนนเรียง 1,000
100 นายสุริยน ประชามาตย์ ผอ.รร.บ้านศรีสุขนาล้อม 1,000
101 นายอุดม ดอนศรีโคตร ผอ.รร.บ้านห้วยค้อ 1,000
102 นายประยูร มณีวงศ์ ผอ.รร.ข่าดอนเข็ม 1,200
103 นายกฤษฎา การีชุม ผอ.รร.บ้านดอนหัน 700
104 นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ผอ.รร.บ้านดินทรายอ่อน 2,000
105 นางสาวมาลิณี หลักคำ ผอ.รร.บ้านโนนม่วง 700
106 นายสุรศักดิ์ เครือคำ ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์หนองแก 1,200
107 นางพรรณี โจมศรี ผอ.รร.บ้านหนองแสงนาล้อม 1,200
108 นายตั๊ด กะสี ผอ.รร.ตะเคียนทอง 2,000
109 นายจำนงชัย เพ็งคำแสง ผอ.รร.โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 3,000
110 นายสุรวิทย์ ศรีดาวงษ์ ผอ.รร.บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 3,000
111 โรงเรียนดอนปอวิทยา 5,000
112 นายปัจวุธ อินกำบัง ผอ.รร.ทรายมูล/อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ สพสป.นภ1 2,000
113 คณะครูโรงเรียนบ้านทรายมูล 2,000
114 นายสุรศักดิ์ หลงกุล ผอ.รร.บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 10,000
115 นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุล ผอ.รร.บ้านหนองขามท่างาม 2,000
116 นายวีระ โพธิ์ศรี ผอ.รร.บ้านหนองอุ 2,000
117 นายสมพงษ์ โคตะหา ผอ.รร.บ้านนาทับควาย 1,000
118 นายประชา ไชยศรี ผอ.รร.บ้านหนองโน 1,000
119 กลุ่มไตรมิตรวิทยา 2,000
120 นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์ ผอ.รร.บ้านโนนประดู่วิทยา 3,000
121 คุณเพลินพิศ แวงสันเทียะ ร.ร.กัญญากรภาษาหนองบัวลำภู 2,000
122 นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ รอลส์ตัน, Dr.Gary G Ralston 2,000
123 นายอุทัย เมืองคุณ 2,000
124 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 2,000
125 นายเกริก กุลกั้ง ผอ.รร.บ้านสำราญสุข 3,000
126 นายสุวิชัย แก้วจันดา ผอ.รร.บ้านศรีบุญเรือง 10,000
127 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า 1,000
128 นายกีรติ จันทร์ชมภู รับทำพ.ร.บ./ประกันภัยรถยนต์ โทร 088-3553-523 1,500
129 นายพิรเดช โพธิสาร และคณะครู ร.ร.หนองม่วงชมพูทอง 3,000
130 นายปรีชา สังฆะรัตน์ และคณะครู ร.ร.กุดจิกวิทยา 2,000
131 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 2,000
132 คณะครู ร.ร.บ้านห้วยไผ่,ร.ร.บ้านมอใต้, ร.ร.บ้านโนนสว่าง 2,000
133 คณะครู ร.ร.โนนข่าประชาสรรค์,ร.ร.บ้านโปร่งแจ้ง, ร.ร.บ้านห้วยกวางทอง 2,000
134 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองทุ่งมน 2,000
135 นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.นภ.เขต 1 2,000
136 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนเสถียร 2,000
137 นายชยพัทธ์ ยางศรีและคณะครู ร.ร.บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 3,000
138 นายมงคล สุปัญญา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ 1,000
139 นายวีระ วงษ์นาม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ 1,000
140 นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหัวขัว 4,000
141 นายสมศักดิ์ สุวรรณ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ 2,000
142 นายสุริยันต์ นิรงค์บุตร อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 1,000
143 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง ศึกษานิเทศก์ 2,000
144 นายประมวล กองวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 2,000
145 คุณสุรางค์ เจริญจิตร์ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาฯ 2,000
146 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัญฑิต 2,000
147 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2,000
148 ชมรมผู้บริหารสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู 3,000
149 คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 2,000
150 คณะครูโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 2,000
151 คณะครูโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 2,000
152 คณะครู ร.ร.บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง,บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19),บ้านโนนสะอาดฯ 2,000
153 คณะครู ร.ร.บ้านโต่งโต้น,ร.ร.บ้านวังโปร่ง,ร.ร.หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาบ้านศรีภูทอง 2,000
154 คุณครูจุฑารัตน์ ภูลายยาว,นายจิราคม กุลยานนท์,หจก.หนองบัวลำภู เอช เอ็น ซัพพลาย 2,000
155 กลุ่มนโยบายและแผน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2,000
156 คณะครูโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 5,000
157 คุณณัชชา พลบุรี ร้านณัชชาภัณฑ์ 2,000
158 คุณอารีย์ วงษ์ทองดี ร้านอัน อัน เซ็นเตอร์ 1,000
159 คุณสุดใจ น้อยตา หจก.สยามโปรเซิร์ฟ แอร์ แอนด์ซัพพลาย 1,000
160 คุณอรศรี จตุรงค์ ร้านชัยเชอร์วิส 500
161 คณะครูโรงเรียนบ้านนาทม 1,000
162 นายมงคลธรรม ศรีเคนา ผอ.ร.ร.บ้านกุดดุกสุขเกษม 1,000
163 นายสุรชาติ จำรูญศิริ ผอ.สกสค.จังหวัดเลย รก.ผอ.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู 5,000
164 นายยอดยิ่ง เสียงเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 2 2,000
165 นายวัชรศักดิ์ สุจริต ผอ.ร.ร.กุดหานสามัคคี 2,000
166 สวนไผ่รีสอร์ท 5,000
167 คณะครูโรงเรียนดอนปอวิทยา 5,000
168 นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว ผอ.ร.ร.ดอนปอวิทยา 5,000
169 นายเสถียร ทาขุลี ผอ.ร.ร.นิคมวัฒนา 6 2,000
170 นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.ร.ร.นิคมวัฒนา 6 1,000
171 นายระวี ไสยสัตย์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวเงิน 1,000
172 นายทองฉันท์ ผดาวัน ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวงป่งสัง 1,000
173 นายนิทัศน์ พลสนอง ผอ.ร.ร.โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 2,000
174 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 2,500
175 คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 1,000
176 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกล่าม 500
177 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสนั่น 1,000
178 คณะครูโรงเรียนบ้านวังไฮ 1,000
179 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 500
180 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนข่าพอง 1,000
181 นายประวิทย์ เหลาเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านหนองอุ 5,000
182 นายวิศิษฎ์ศักดิ์ อาจยางคำ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหามต่าง 2,000
183 นางชนม์ชนิกา ใบลี และคณะครูโรงเรียนบ้านคอกวัว 1,000
184 นางปรารถนา ชัยชนะสุวัฒน์ ผอ.ร.ร.อนุบาลกาบแก้วบัวบาน 2,000
185 นายยอดชัย หนูมี ผอ.ร.ร.บ้านหนองเม็ก 2,000
186 คณะครูโรงเรียนแสนภักดีวิทยา 1,000
187 นางโสภา ชนะบุญ ผอ.ร.ร.โนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์และคณะครู 2,000
188 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 1,500
189 คณะครูโรงเรียนบ้านผาสุก 500
190 คณะครูโรงเรียนบ้านผาเสด็จ 500
191 คณะครูโรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 500
192 นายกฤษฎา จันทร์นวล ผอ.ร.ร.บ้านหนองคังคา 1,000
193 นายปัญญา ขนานแข็ง ผอ.ร.ร.บ้านโนนหว้าทองและคณะครู 2,000
194 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1,000
195 คณะครูโรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 2,000
196 คณะครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสง 500
197 คณะครูโรงเรียนบ้านวังคูณ 500
198 นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา ผอ.ร.ร.บ้านลำภู 500
199 นายประคอง หวันเสนา ผอ.ร.ร.บ้านดอนนาดี 1,000
200 นางอินทิรา เทพนอก ผอ.ร.ร.บ้านห้วยโจด 500
201 นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ ผอ.ร.ร.บ้านกุดฉิม 500
202 นางนคร ฉลาดแย้ม ผอ.ร.ร.บ้านกุดแห่ 300
203 นายเตียง ทองผา ผอ.ร.ร.บ้านค้อ 500
204 นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ ผอ.ร.ร.บ้านหนองทุ่ม 500
205 นายเกรียงไกร ศรีลี ผอ.ร.ร.บ้านโนนงามและคณะครู 3,000
206 นายชัยยงค์ ภูเนตร์ ผอ.ร.ร.บ้านวังมน 3,000
207 นายโกสุวิทย์ แสงรุจี ผอ.ร.ร.โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 3,000
208 นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษานิเทศก์ 1,000
209 นายรุ่งเรือง วงษ์นคร ผอ.ร.ร.นิคมสงเคราะห์ 2 1,000
210 นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.ร.ร.ฝายหินประชารักษ์และคณะครู 2,000
211 นายปัญญา วาชัยยุง ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหว้าวังทอง 5,000
212 นางปาริชาติ ไกรฝ่าย ผอ.ร.ร.บ้านโนนตาล 1,000
213 นายประภาส นาวัลย์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกม่วงชุม 1,300
214 นายชนะ วงษ์มา ผอ.ร.ร.ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 1,300
215 นายอัมพร พลท้าว ผอ.ร.ร.บ้านวังหมื่น 2,000
216 นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์ ผอ.ร.ร.บ้านเสาเล้า 200
217 นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านสุขเกษม 2,000
218 คณะครูโรงเรียนบ้านทรายงาม 500
219 นายวีระพันธ์ สาฆะ ผอ.ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 1,000
220 นายพิสิษฐ์ คงผดุง ผอ.ร.ร.บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1,000
221 นายนพดล เหล่าโพธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านกุดเต่า 1,000
222 นางวัชรินทร์ นาคเกษม ผอ.ร.ร.บ้านนาอ่าง 500
223 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผอ.ร.ร.ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1,000
224 นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนเมือง 3,000
225 นายชัยยุทธ อุ่นใจ ผอ.ร.ร.นิคมโคกม่วงศรีสมพร 1,000
226 นายวีระชาติ หารวาระ ผอ.ร.ร.บ้านกุดกวางสร้อย 1,000
227 นายไพฑูรย์ นามบุญลือ ผอ.ร.ร.บ้านถิ่น 2,000
228 นายยุทธกล ดรอินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 1,000
229 นายสุทธี วรจิตร ผอ.ร.ร.บ้านโสกก้านเหลือง 1,000
230 นายสังวร นามบุญลือ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเล้าข้าว 1,000
231 นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต ผอ.ร.ร.บ้านหินสิ่ว 1,000
232 นายสนิท หาญเชิงชัย ผอ.ร.ร.โคกม่วงทองวิทยา 3,000
233 นายสมจิตร สุภักดี ผอ.ร.ร.นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 2,000
234 นายสรวิศ กุลวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านแกท่าวารี 2,000
235 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 9,000
236 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยบง 1,300
237 นายไชยา พรหมา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู 3,000
238 นายนาวา กุตัน ผอ.ร.ร.เมืองใหม่วิทยา 1,000
239 นายชวน ดรครชุม อดีต ผอ.ร.ร.ดอนปอวิทยา 2,000
240 คณะครูโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 2,000
241 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 5,000
242 รองผอ.วงจันทร์ รัตนประเสริฐ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทสยามสไมล์ (โปรกเกอร์ ) จำกัด สาขา หนองบัวลำภู 10,000
243 นางนิรภัย ศรีทะรัง ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกวางทอง 2,000
244 นายธวัตชัย ปุริโส ผอ.ร.ร.บ้านโนนสะอาด 1,000
245 นายโยธิน ทองทิพย์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไผ่ 2,000
246 นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล ผอ.ร.ร.บ้านโคกม่วย 1,000
247 นายธนวัฒน์ มะโนสุข ผอ.ร.ร.คึมชาดห้วยบง 1,000
248 นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี ผอ.ร.ร.บ้านมอใต้และคณะครู 1,000
249 นางสาวอัมรา เวียงแสง ศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.เขต 1 1,000
250 นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ ผอ.ร.ร.บ้านโสกช้าง 1,000
251 นายประคอง พันธุ์พรม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุดรธานี 5,000
252 นายศุภกร มูลสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น 1,500
253 ผู้จัดการบริษัท 5 ส.ก่อสร้าง จำกัด 5,000
254 คุณกัลยา โคตรวงษา (AIA) 3,000
255 นางสุลัคนา เสาวรส ศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.เขต 1 500
256 นางภาวิไล บุญทองแพง ผอ.ร.ร.บ้านหินลับศิลามงคล 2,000
257 สพป.เลย เขต 2 2,000
258 นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2,000
259 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นภ.เขต 1 1,000
260 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นภ.เขต 1 2,000
261 นางทิพพา ศรีคัฒนพรหม ผอ.ร.ร.พิศาลวิทยา 1,500