[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
nb1
เมนูหลัก
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
New Document My Template
รวม link 1
http://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

วีซีดีนำเสนอนโยบายฯ

วีซีดีนำเสนอนโยบาย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2555
พยากรณ์อากาศ
 
คู่มือแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ นร.

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัส
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนุสสรา แผ่นทอง
นักจัดการงานการทั่วไป ชำนาญการ
ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
Click ดูประวัติ
นายสมบูรณ์ นาหล่อง
นักจัดการงานการทั่วไป ชำนาญการ
ควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ำมันเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น
Click ดูประวัติ
นางจีรพรรค์ ดวงจำปา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ควบคุมงบประมาณตามโครงการประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางรัชนี พาลกุล
นักจัดการงานการทั่วไป ชำนาญการ
งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวเอื้อมพร ปุยจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอก
Click ดูประวัติ
นางปราณี มุกดาม่วง
พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3
1. ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
Click ดูประวัติ
นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสง
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3
ควบคุมการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
Click ดูประวัติ
นายอภัย พวงปัญญา
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข ม-0164 และ 80-4565
Click ดูประวัติ
นายเตชิษฐ คำโม
พนักงานขับรถ
รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข นข-393 และ กข 4044
Click ดูประวัติ
นายนพดล พรมจันทร์
รปภ.
ดูแล รักษาทรัพย์สินและความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงานตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุก ๆ วัน
Click ดูประวัติ
นายไขแสง สาวันดี
คนสวน
ปลูกและดูแลต้นไม้ในสำนักงาน หอประชุมและบริเวณห้องน้ำห้องส้วมให้สวยงาม
Click ดูประวัติ
นายวิมล ศรีพันธบุตร
หัวหน้าหมวดรถยนต์
รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข ม-0297 และ บง 2277
Click ดูประวัติ
นางมะลิ เพชรใสดี
คนทำความสะอาด
1. ทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำทั้งหมดในอาคารสำนักงานและห้องประชุม
Click ดูประวัติ
นายสายัญ ชัยรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว
รักษาความสะอาดห้องประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ประจำอำเภอเมือง
Click ดูประวัติ
นายสุรศักดิ์ อินทรเพชร
ช่างไฟฟ้า ช 4
ซ่อม บำรุง ไฟฟ้า
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผอ.สพป/รอง ผอ.สพป
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11 : กลุ่มอำนวยการ
12 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
13 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...