[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
nb1
เมนูหลัก
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
New Document My Template
รวม link 1
http://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

วีซีดีนำเสนอนโยบายฯ

วีซีดีนำเสนอนโยบาย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2555
พยากรณ์อากาศ
 
คู่มือแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ นร.

  
คณะกรรมการ ICT  
 

 =>ชมรมเครือข่าย ICT สพป.นภ. 1
 
=>คณะกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่าย
 =>คณะกรรมการ ICT ระดับอำเภอ
 =>คณะกรรมการ ICT ระดับเขตพื้นที่

                             
                                                รูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการ ICT ระดับต่าง ๆ
                                    สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต  1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต  1  กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาระบบ ICT ภายในสำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด เพื่อที่จะให้ระบบ ICT เป็นเครื่องมือและปัจจัยสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและงานด้านการเรียนการสอน กล่าวคือ จะทำให้ระบบการบริหารจัดการมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ส่วนงานด้านการเรียนการสอนครูและนักเรียนจะใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่น ๆ    สอนและเรียนรู้การใช้ ICT  รวมทั้งใช้ ICT เป็นแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถแก่ผู้เรียน รวมทั้งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และเป็นการสร้างเครื่อข่ายแห่งการเรียนรู้หรือชมรมครู ICT  ของเขตพื้นที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต  1  จึงกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตลอดทั้งเสนอชื่อคณะกรรมการ ICT ระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนด ดังนี้
ที่มาของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการICT ระดับ โรงเรียน ให้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ (จำนวน 3-7 คน)
     1. ประธานคณะกรรมการ ICT ระดับโรงเรียน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน   หรือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานคณะกรรมการICT ระดับโรงเรียน
     2. กรรมการ ICT ระดับโรงเรียน ให้แต่งตั้ง ครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และหรือ ครูวิชาการ ครูพัสดุ ครูอื่น ๆที่เหมาะสม จำนวน 1- 5 คน
     3. กรรมการและเลขานุการ ICT ระดับโรงเรียน ให้แต่งตั้ง ครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากที่สุดในโรงเรียน (จากการประเมินของผู้บริหารและครูในโรงเรียน)
2. คณะกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ให้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
     1. ประธานคณะกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ให้แต่งตั้งจาก ประธานคณะกรรมการ ICT ระดับโรงเรียน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกหรือได้รับความไว้วางใจ จำนวน 1 คน
     2. กรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่ายฯ  ให้แต่งตั้งจาก ประธานคณะกรรมการ ICT ระดับโรงเรียน และครูที่ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ICT ระดับโรงเรียนทุกคนเป็นกรรมการ     ( มีจำนวนตามจำนวนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ โรงเรียนละ 2 คน)
     3. กรรมการและเลขานุการICT ระดับศูนย์ฯ ให้แต่งตั้งจาก ครูที่ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการระดับโรงเรียน ที่มีความรู้มากที่สุด (จากการประเมินของคณะกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ตามข้อ 1)
3. คณะกรรมการ ICT ระดับอำเภอ ให้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
     1. ประธานคณะกรรมการ ICT ระดับอำเภอ ให้แต่งตั้งจาก ประธานคณะกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกหรือได้รับความไว้วางใจ  จำนวน 1 คน
     2. กรรมการ ICT ระดับอำเภอ ให้แต่งตั้งจาก ประธานคณะกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่ายฯ และครูที่ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ICT ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ทุกศูนย์ฯ เป็นกรรมการ ( มีจำนวนตามจำนวนของศูนย์เครือข่ายฯ ในแต่ละอำเภอ ศูนย์เครือข่ายฯ ละ 2 คน)
     3.  กรรมการและเลขานุการ ICT ระดับอำเภอ มาจาก ครูที่ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการระดับศูนย์เครือข่ายที่มีความรู้มากที่สุด (จากการประเมินของคณะกรรมการ ตามข้อ 1)
4. คณะกรรมการ ICT ระดับเขตพื้นที่ ให้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
    1. ประธานคณะกรรมการ ICT ระดับเขตพื้นที่ ให้ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต  1 หรือ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู ที่ดูแลด้าน ICT ที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต  1 เป็นประธานฯ
    2. กรรมการ ICT ระดับพื้นที่   ให้แต่งตั้งจาก ประธานคณะกรรมการ ICT ระดับอำเภอ และครูที่ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ICT ระดับอำเภอ ทุกอำเภอพร้อมทั้งศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ
    3. กรรมการและเลขานุการ ICT ระดับพื้นที่   ให้แต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานสื่อฯ เป็นกรรมการ/เลขานุการ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
    1. วางแผนกำหนดนโยบายด้าน ICT ในองค์กร
    2. จัดหาคอมพิวเตอร์   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร
    3. ดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรให้ใช้การได้
    4. เสนอปัญหาและความต้องการด้าน ICT ขององค์กรต่อคณะกรรมการ ICT ระดับสูง
    5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ICT ซึ่งกันและกัน
    6. เป็นเครือข่ายชมรมด้าน ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต  1
    7. เสนอของบประมาณด้าน ICT จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต  1
    8.  คณะกรรมการ ICT ได้รับการพัฒนาด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง
    9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาด้าน ICT อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
  10. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง ICT   ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่มสาระ    
       อื่น ๆ และใช้ ICT เป็นแหล่งเรียนรู้รวมทั้งการสืบค้น
  11. ส่งเสริม สนับสนุน ประกวดแข่งขัน ให้มี Best Practice ด้าน ICT ในองค์กร
  12. สำรวจและค้นหาครูและนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้าน ICT
  13. สรุปรายงานผลความก้าวหน้าด้าน ICT ต่อเครือข่าย ICT ในระดับสูง
  14. สรุปรายงานผลความก้าวหน้าด้าน ICT ต่อ ผอ.สพป.นภ.  1
 
วิธีปฏิบัติ   ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2554 และแล้วเสร็จภายใน มกราคม 2555
 1. คณะกรรมการ ICT ระดับโรงเรียน
      1.  โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการ ICT ระดับโรงเรียน
      2.  ให้โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ICT ระดับโรงเรียน ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
      3.  แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
      4.  รายงานไปที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต  1 และแจ้งคำสั่งไปยังโรงเรียนที่ตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2554
 
2.  คณะกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่าย
      1.  โรงเรียนที่ตั้งศูนย์เครือข่ายฯได้รับสำเนาคำสั่ง ICT ระดับโรงเรียน
      2.   ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นัดคณะกรรมการ ICT ระดับโรงเรียน โดยเฉพาะประธานและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการ ICT และเลขานุการระดับศูนย์เครือข่ายฯ
      3.  ศูนย์เครือข่ายฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่ายไปยัง สพป.นภ.1 โดยจัดส่งเป็นไฟล์โปรแกรม Microsoft word และจัดส่งไปยังโรงเรียนที่ตั้งศูนย์เครือข่ายศูนย์ 1 ประจำอำเภอ เช่น ศูนย์เครือข่าย เมืองทั้ง 10 ศูนย์ฯ ส่งไปที่ ศูนย์ฯ เมือง1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2555
      4.  สพป.นภ.1  เสนอคำสั่งลงนามโดย ผอ.สพป.นภ.1
      5.  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่าย ไปยังศูนย์เครือข่ายฯ ทุกศูนย์ฯ
3. คณะกรรมการ ICT ระดับอำเภอ
     1. ศูนย์เครือข่ายฯ 1 ของแต่ละอำเภอได้รับไฟล์เอกสารคระกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ทุกศูนย์ฯ
      2.  นัดคณะกรรมการ ICT ระดับศูนย์เครือข่าย โดยเฉพาะ ประธานและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ประธานคณะกรรมการ ICT และเลขานุการ ระดับอำเภอ
      3.  จัดพิมพ์รายชื่อคณะกรรมการ ICT ระดับอำเภอ และจัดส่งไปยัง สพป.นภ.1 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555
      4.  สพป.นภ.1 รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการICT ระดับอำเภอแต่ละอำเภอ เสนอคำสั่งลงนามโดย ผอ.สพป.นภ.1
      5.  แจ้งไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
4.   คณะกรรมการ ICT ระดับเขตพื้นที่
     1.  สพป.นภ.1 พิจารณาเสนอรายชิ่อคณะกรรมการ ICT ระดับเขตพื้นที่
     2. เสนอคำสั่งคณะกรรมการ ICT ระดับเขตพื้นที่ลงนามโดย ผอ.สพป.นภ.1
     3. เลขานุการคณะกรรมการ ICT ระดับเขตพื้นที่ แจ้งคำสั่งไปยังผู้เกี่ยวข้องและประกาศผ่านเว็บไซต์เขตพื้นที่
     4. เลขานุการคณะกรรมการ ICT ระดับเขตพื้นที่ แจ้งเครื่อข่ายชมรม ICT ทุกระดับ ผ่านเว็บไซต์เพื่อ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน