ส่วนที่ รายการ
  ปก คำนำ สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่ 3 สรุปโครงการ และงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556
  รายละเอียดโครงการ 44 โครงการ
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
  MOU
  คณะทำงานจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ
หรือ ดาวน์โหลดทั้งหมด (7.56 MB)
กลุ่มนโยบายและแผน ชั้น 2 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โทร. 042-360659,042-360661

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 2050 ครั้ง