แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2562