หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ข้าราชการ สพฐ. • ว 17 2556_การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 • ว 16 2551_การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 • ว 18 2556_การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


 • หลักเกณฑ์ วิธีการบรรจุ คัดเลือก พัฒนา ประเมิน บุคลากรอื่น 38 ค (2)


 • ว 10 2548_การประเมินบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)
 • ว 8 2556_มาตรฐานตำแหน่งชอง 38 ค(2) ทุกสายงาน
 • ว 16 2556_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 38 ค(2) ภาคใต้
 • ว 15 2560_มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 • ว 30 2560_หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย โอนมาเป็น 38 ค. (2)
 • ว 11 2561_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 • ว 8 2562_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง


 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


 • ว 629 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ.
 • ว 4562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพฐ.พ.ศ. 2560
 • ว 21 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู

  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


 • ว 5 ปี 2561 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
 • ว 16 ปี 2557 สอบกรณีพิเศษ

  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 • แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน


 • ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบประเมินใหม่รวมทุกสายงาน)
 • ว 20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน

  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


 • กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2561
 • ว 5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ว 7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯเป็นการเฉพาะราย
 • ว 9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ว 21 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 2556
 • ว1 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551
 • การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ว 2021 หนังสือรับรองความประพฤติ ตามสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
 • แนวทางในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 • ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา
 • ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา
 • ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน
 • ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ
 • ว 627 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขออนุมัติเดินทางไปราชการ