แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ไฟล์ประกอบ • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานและ ครุภัณฑ์งานครัว ปี 2562
 • ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานและ ครุภัณฑ์งานครัว ปี 2562

  ไฟล์ประกอบ • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562

  ครุภัณฑ์ห้องสมุด อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถม ศึกษาและอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

  ไฟล์ประกอบ • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภันฑ์ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย และห้องนาฎศิลป์
 • ครุภันฑ์ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย และห้องนาฎศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

  ไฟล์ประกอบ • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ครุภันฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2652

  ไฟล์ประกอบ • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรุ้โรงเรียนขนาดเล็ก ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรุ้โรงเรียนขนาดเล็ก ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน และ Active board พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ short throw

  ไฟล์ประกอบ • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา),อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาขมัธยมศึกษาตอนต้น),อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา),อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาขมัธยมศึกษาตอนต้น),อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

  ไฟล์ประกอบ