ขั้นตอนการให้บริการ


กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มกฎหมายและคดี